Informacja dla klientów Rafała Wójs prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ImPress PR & Marketing Rafał Wójs

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO) poniżej przekazuję informację dotyczącą Pani/Pana danych osobowych lub danych przekazywanych na podstawie zawartej umowy:

 • administratorem danych osobowych jest Rafał Wójs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ImPress PR & Marketing Rafał Wójs, Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz, NIP 5213473920, tel.: +48 883 969 963, e-mail: rwojs@impresspr.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
 • w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na kontakt, w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczenia usług marketingowych oraz usług public relations w tym zawarcia i zapewnienia wykonania umów; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającego z przepisów podatkowych oraz rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (m.in. przesyłanie drogą mailową biuletynów informacyjnych, newsletterów, kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; jeżeli zgoda taka została wyrażona;
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych z Administratorem danych, w tym w szczególności podwykonawcy z którymi Administrator prowadzi współpracę w zakresie świadczenia usług marketingowych i usług public relations, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, prawnicze i inne usługi związane z bieżącą działalnością;
 • dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Szwajcarii i Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż Szwajcaria zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, natomiast ochronę danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki zapewnia porozumienie Tarcza Prywatności UE-USA;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym co do profilowania;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy o świadczenie usług marketingowych oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług marketingowych lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy o świadczenie usług marketingowych wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
 • informuję o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu;
 • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, informuję o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • informuję o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług marketingowych; w przypadku odmowy podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy Administrator może odmówić jej zawarcia;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do otrzymywania od Administratora informacji marketingowych.