POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

w

ImPress PR & Marketing
Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz, NIP 5213473920

 

 

Nowy Sącz, dnia 09 stycznia 2020 roku

 

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Definicje:

 1. Administrator Danych – Rafał Wójs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ImPress PR & Marketing Rafał Wójs, Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz, NIP 5213473920, tel.: +48 883 969 963, e-mail: rwojs@impresspr.pl
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych
 4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych
 5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów
 6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępniane i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych
 7. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie
 8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie
 9. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika)

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w ImPress PR & Marketing, Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz (dalej: Impress) niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjne zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.
 4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
 • odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
 • kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,
 • monitorowanie zastosowanych środków ochrony.5. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
  6. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

 

Dane osobowe przetwarzane u Administratora danych

 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
 2. Administrator Danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób.
  W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
 3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
 4. Administrator Danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Wzór rejestru czynności przetwarzania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej polityki.

 

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 

 1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych w Impress.
 2. Wszystkie dane osobowe w Impress są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
 • W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,
 • Dane są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
 • Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • Czas przechowywanie danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane,
 • Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO,
 • Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
 • Naruszenie bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
 • Udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
 • Zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełniania obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
 • Niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 • Przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
 • Spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
 • Naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych.
  5. Do obowiązków Administratora Danych osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób podejmujących czynności na podstawie umów o współpracę (B2B) należy dopilnowanie by:
 • osoby te były odpowiednio przygotowane do wykonywania swoich obowiązków,
 • każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z ,,Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa;
 • każdy przetwarzający zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Impress w tajemnicy. ,,Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element ,,Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”;
 • w przypadku osób podejmujących na rzecz Administratora Danych czynności na podstawie umów o współpracę (B2B) – aby z takimi osobami zawarte zostały umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;6. Współpracownicy zobowiązani są do:
 • ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia lub przestrzegania zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;
 • zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 • zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

 

Obszar przetwarzania danych osobowych

 

 1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie Impress obejmuje pomieszczenia biurowe zlokalizowane w Nowym Sączu przy Rynek 13.
 2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

 

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych

 

 1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzania danych.
 2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:
 • Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.
 • Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności współpracowników w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.
 • Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.
 • Wykonywanie kopii awaryjnych danych na dysku sieciowym.
 • Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Zabezpieczenie dostępu do urządzeń Impress przy pomocy haseł dostępu.
 • Wykorzystywanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

 

Naruszenie zasad ochrony danych osobowych

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej polityki.
 3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

Administrator Danych Osobowych będzie przekazywał dane osobowe do państw trzecich – Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż Szwajcaria zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, natomiast ochronę danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki zapewnia porozumienie Tarcza Prywatności UE-USA.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu współpracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.
 2. Integralną część niniejszej Polityki bezpieczeństwa stanowią następujące Załączniki:

 

Załącznik nr 1

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

 

Załącznik nr 2

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 

Załącznik nr 3

Wzór Oświadczenia i zobowiązania osoby przetwarzającej dane osobowe

 

Załącznik nr 4

Wzór zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych do organu nadzorczego